1. Εισαγωγή

Ο Ιστότοπος «mariaanastasiadou.com» είναι ένας ηλεκτρονικός τόπος προώθησης υπηρεσιών και συναλλαγών, τον οποίο δημιούργησε και λειτουργεί η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SINDEO LTD», που εδρεύει στην 17 Mitropolit Boris Str, 2700 Blagoevgrad, Βουλγαρία.

Η Εταιρεία μας θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας της. Για αυτόν τον λόγο έχει διαμορφώσει και τηρεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με σκοπό να ενημερώνει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει κι επεξεργάζεται, αλλά και για να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της με τη Νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ»).

2. Ορισμοί

2.1 «Προσωπικά Δεδομένα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

2.2 «Αρχή»: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4624/2019, συνιστά την εποπτική αρχή του ΓΚΠΔ. Η Αρχή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια αρχή κατά το άρθρο 9Α του Συντάγματος και εδρεύει στην Αθήνα.

2.3 «ΓΚΠΔ»: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

2.4 «Ιστότοπος»: Ο Ιστότοπος της Εταιρείας, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://mariaanastasiadou.com.

2.5 «Πολιτική»: Η παρούσα πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την Εταιρεία μας, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως Χρηστών του Ιστοτόπου μας.

2.6 «Πολιτική Cookies»: Η Πολιτική της Εταιρείας μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως Χρηστών του Ιστοτόπου κατά την από μέρους μας χρήση Cookies. Η Πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: mariaanastasiadou.com/cookies-policy/.

3. Επικοινωνία με την Εταιρεία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος

3.1 Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στον Ιστότοπο.

3.2 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στο παραπάνω πλαίσιο είναι τα εξής:

• Όνομα,
• Email,
• Τηλέφωνο Επικοινωνίας,
• Περιεχόμενο προσωπικού μηνύματος,
• Δεδομένα αιτήματος πελάτη.

3.3 Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η άμεση επικοινωνία με την Εταιρεία, για την ενημέρωση και εξατομικευμένη παροχή πληροφοριών σε τυχόν ζητήματα που μας τίθενται μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας.

3.4 Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 § 1 (α) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικής σας συναίνεσης και μέχρι ανακλήσεως αυτής.

3.5 Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε πελάτης της Εταιρείας μας και για πέντε (5) έτη μετά την τελευταία συναλλαγή μαζί μας.

4. Εγγραφή για λήψη ενημερωτικών δελτίων (Newsletters)

4.1 Κατά την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό μας Δελτίο (Newsletter), παρέχετε τα εξής δεδομένα:

• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
• Δεδομένα ανάγνωσης Newsletters.

4.2 Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η λήψη των ενημερωτικών δελτίων μας, τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τις επερχόμενες δράσεις μας, πιθανές εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας και ενημερωτικό υλικό.

4.3 Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 § 1 (α) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικής σας συναίνεσης.

4.4 Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι την ανάκληση της συναίνεσής σας. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας την επιλογή απεγγραφής (unsubscribe) στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου.

4.5 Η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση πριν την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συναίνεσης σας μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε.

5. Συναλλαγές με την Εταιρεία μέσω e-shop

5.1 Μέσω του Ιστοτόπου μας μπορείτε να αγοράσετε τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας, όπως ατομικές συνεδρίες, τη συμμετοχή σας στα group σεμινάρια ή workshops μας και συμμετοχή σε online live ή δια ζώσης μαθήματα.

5.2 Κατά την εν λόγω συναλλαγή σας με την Εταιρεία, παρέχετε τα εξής δεδομένα:

• Διεύθυνση κατοικίας,
• Ονοματεπώνυμο,
• Τηλέφωνο επικοινωνίας,
• Email,
• Στοιχεία τραπεζικής κάρτας,
• Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, όπως Iban.

5.3 Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι οι ακόλουθοι:

• Εκτέλεση συναλλαγών με την Εταιρεία μας,
• Προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μας, από την αγορά έως την πληρωμή αυτών,
• Φορολογική χρήση και χρήση για λόγους τιμολόγησης των υπηρεσιών μας.

5.4 Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε είναι το άρθρο 6 § 1 (β) ΓΚΠΔ, ήτοι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, βάσει του οποίου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας. Όσον αφορά στα φορολογικά δεδομένα που συλλέγουμε, η νομική βάση εξεργασίας αυτών είναι το άρθρο 6 § 1 (γ) ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως αυτές προκύπτουν από την φορολογική νομοθεσία.

5.5 Διατηρούμε τα φορολογικά δεδομένα σας για δέκα (10) έτη, ενώ τα υπόλοιπα προαναφερθέντα δεδομένα φυλάσσονται από την Εταιρεία μας για όσο διάστημα είστε πελάτης της Εταιρείας μας και για πέντε (5) έτη από την λήξη της συνεργασίας μας.

6. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

6.1 Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Google, YouTube, Instragram, Tik Tok) για να προωθήσουμε/ διαφημίσουμε τις υπηρεσίες μας και να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τα νέα της Εταιρείας μας.

6.2 Το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα προβεί και σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους δικούς του σκοπούς, όπως αυτοί κάθε φορά αναφέρονται. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρθηκαν.

6.3 Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται και δεν διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα που προέρχονται από τα social media αυτής, ενώ δεν φέρει καμία ευθύνη για την επεξεργασία αυτών από τα εκάστοτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

7. Πλοήγηση στον Ιστότοπο και χρήση Cookies

7.1 Η Εταιρεία μας ενδέχεται να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για την τεχνική λειτουργία αλλά και για την βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπό μας. Για τον λόγο αυτό γίνεται και χρήση Cookies, μέσω των οποίων συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα. Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση Cookies αναφέρονται στην Πολιτική Cookies, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: mariaanastasiadou.com/cookies-policy/.

7.2 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στο παραπάνω πλαίσιο είναι τα εξής:

• Διεύθυνση IP,
• Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης,
• Λειτουργικό σύστημα,
• Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον Ιστότοπο,
• Πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε,
• Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.

7.3 Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι οι εξής:

• Παροχή σε εσάς του Ιστοτόπου μας, τόσο ως προς τη χρήση όσο και ως προς το περιεχόμενο αυτού,
• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα περιήγησης σας με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την περιήγηση στον Ιστότοπό μας,
• Εξυπηρέτηση τεχνικών σκοπών που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική λειτουργία του Ιστοτόπου μας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις online συναλλαγές και την πλοήγηση σε αυτόν.

7.4 Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της παροχής του Ιστοτόπου μας και της αποτελεσματικής του λειτουργίας είναι το άρθρο 6 § 1 (στ) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα για την προβολή της Εταιρείας μας και των προϊόντων / υπηρεσιών μας μέσω του Ιστοτόπου σε χρήστες του διαδικτύου.

7.5 Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την περιήγηση καθώς και για την προώθηση σε εσάς εμπορικών μηνυμάτων είναι το άρθρο 6 § 1 (α) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικής σας συναίνεσης.

7.6 Για τους σκοπούς της παροχής του Ιστοτόπου μας και της αποτελεσματικής του λειτουργίας διατηρούμε κατά κανόνα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι το τέλος της επίσκεψης/συνεδρίας σας στον Ιστότοπό μας.

8. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων/ Κατάρτιση Προφίλ

Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει, σε καμία περίπτωση, σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ κατά τις συναλλαγές, την επικοινωνία ή οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδρασή της με εσάς μέσω του Ιστοτόπου της.

9. Περίοδοι Διατήρησης Δεδομένων

9.1 Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπως περιγράφονται παραπάνω, και εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί επεξεργασίας που δικαιολογούν τη συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από μέρους μας.

9.2 Ωστόσο, η Εταιρεία μας μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε περιπτώσεις που έχουμε έννομη υποχρέωση να πράξουμε έτσι, εφόσον είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της Εταιρείας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

9.3 Εφόσον παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος διατήρησης και ο απαιτούμενος σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά διαγράφονται και καταστρέφονται από το φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο μας, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.

10. Αποδέκτες των δεδομένων σας

10.1 Αποδέκτες των δεδομένων σας ενδέχεται να είναι η Εταιρεία υποστήριξης του Ιστοτόπου μας, καθώς και οι συνεργάτες που μας παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες. Εν γένει, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, ενώ τηρούμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά κι οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας. Επιπροσθέτως, κατάλληλα τεχνικά κι οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τηρούν και όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες.

10.2 Η Εταιρεία μας, κατά κανόνα, δεν διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ, παρά μόνον εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις των άρθρων 44 έως 49 ΓΚΠΔ και έχει πραγματοποιηθεί κατάλληλος έλεγχος. Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός εκείνων για τις οποίες υπάρχει απόφαση επάρκειας όσον αφορά Στο επίπεδο προστασίας των δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται κατόπιν χρήσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω άλλων διασφαλίσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Τα Δικαιώματά σας

11.1 Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή ενημέρωση για τα προσωπικά σας δεδομένα που φυλάσσονται από την Εταιρεία μας και σας αφορούν, καθώς και πρόσβαση σε αυτά. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και της διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου. Έχετε, επίσης το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 11523, complaints@dpa.gr).

11.2 Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mariaanastasiadou.com. Το αίτημά σας θα απαντηθεί από την Εταιρεία μας εντός 30 ημερών από την παραλαβή του. Ο συγκεκριμένος χρόνος μπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) μήνες, εφόσον εκκρεμούν πολλά αιτήματα ή είναι ιδιαίτερα περίπλοκο.

11.3 Η Εταιρεία μας μπορεί να μην κάνει δεκτό κάποιο αίτημά σας, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ ή δεν αποδεικνύεται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή, θα σας απαντήσουμε εγγράφως σύμφωνα με τους παραπάνω χρόνους.

Επικοινωνία

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με τη συγκεκριμένη Πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@mariaanastasiadou.com.

Αναθεώρηση Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση, καθώς έχει αναθεωρηθεί στις 15/05/2023, και αντικαθιστά κάθε προγενέστερη έκδοση.

Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης της Πολιτικής, δημοσιεύοντας μια πιο πρόσφατη κι ενημερωμένη έκδοση στον Ιστότοπό μας.

Η αναθεώρηση της Πολιτικής τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση στον Ιστότοπό μας.