Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “SINDEO LTD” (εφεξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην 17 Mitropolit Boris Str, 2700 Blagoevgrad, Βουλγαρία, σας παρέχει την παρούσα ενημέρωση για να σας πληροφορήσει σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, στο πλαίσιο συμμετοχής σας στα Σεμινάρια που διοργανώνονται από την Εταιρεία (εφεξής «Σεμινάρια»).

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την παρούσα ενημέρωση, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συμμετοχή στο Σεμινάριο

Εάν επιλέξετε να παρευρεθείτε δια ζώσης στα Σεμινάρια, τόσο κατά το στάδιο εγγραφής σας σε αυτά όσο και πληρωμής, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού σας (π.χ. IBAN).

Μαγνητοσκόπηση

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής σας στα Σεμινάρια, αποδέχεστε ότι ενδέχεται να εμφανίζεστε στο μαγνητοσκοπημένο βίντεο, το οποίο καταγράφεται για να κοινοποιηθεί στον Ιστότοπο ή/και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Εταιρείας μας. Στο πλαίσιο αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε είναι η εικόνα και η φωνή σας.

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν κοινοποιούμε με οποιονδήποτε τρόπο τις λίστες συμμετεχόντων στα Σεμινάρια.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για το σκοπό της συμμετοχής σας στα Σεμινάρια, βάσει του άρθρου 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ. Επίσης, τα δεδομένα εικόνας και ήχου που θα συλλέγονται κατά τη μαγνητοσκόπηση των Σεμιναρίων θα υπόκεινται σε επεξεργασία για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς της Εταιρείας μας, όχι όμως για εμπορικούς σκοπούς. Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 § 1 (στ) του ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στα Σεμινάρια, διατηρούνται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο με βάση τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και μέχρι το πέρας αυτών.

Το μαγνητοσκοπημένο υλικό των Σεμιναρίων, διατηρείται έως τέσσερα (4) έτη μετά τη συλλογή του, εκτός εάν εκπληρώσουμε τους σκοπούς επεξεργασίας σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, όπως για παράδειγμα στην εταιρεία που υποστηρίζει τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ. Κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται κατά τη μαγνητοσκόπηση διατηρούνται εντός Ελλάδας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τηρούμε κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καταστροφής, χρήσης τροποποίησης ή κοινοποίησης από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Επίσης, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο αυστηρά εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας ως προς τη διαχείριση όλων των προσωπικών δεδομένων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή ενημέρωση ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα που φυλάσσονται από την Εταιρεία μας και σας αφορούν, καθώς και πρόσβαση σε αυτά. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και της διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου. Έχετε, επίσης το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 11523, complaints@dpa.gr).